Deklaracja dostępności serwisu BiałystOK

Urząd Miejski w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BiałystOK zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BiałystOK.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-09-06. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-09-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezydent Miasta Białegostoku

Adres organu odwoławczego: ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
woj. Podlaskie

Adres e-mail organu odwoławczego: prezydent@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 879 7979

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1

Budynek złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”. Dostęp do części głównej („A”)-poprzez schody, a dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach przez pochylnię z drzwiami automatycznymi przy portierni obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru. Dostęp do korytarzy i pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach –windami osobowymi. Dostęp do części „B” (sala konferencyjna, sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami)-podjazdem dla wózków i szerokimi drzwiami przy wjeździe na posesję i chodniku od strony ul. Ogrodowej. Dostęp do części „C” (Sala Obsługi Interesanta) poprzez wejście główne do budynku A i platformą schodową na półpiętro (poziom parteru cz. ”C”).

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Branickiego 3/5

Wejście główne dla interesantów schodami od ulicy Branickiego, wejście dla osób z niepełnosprawnościami drzwiami z poziomu parkingu z tyłu obiektu. Dostęp do pokoi biurowych – korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do poszczególnych kondygnacji-windą osobową. Na każdej kondygnacji sanitariaty dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia:

 • dla osób niewidomych i słabowidzących: listwy kontrastowe na stopniach schodów,
 • sala obsługi mieszkańców wyposażona w pętlę indukcyjną,
 • przycisk przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową przed głównym wejściem do budynku oraz od strony parkingu.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Składowa 11

Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi automatyczne. Dostęp do pokoi biurowych i pomieszczeń kasowych na parterze obiektu - z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bema 60/1

Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Białówny 11

Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski znajdują się na II piętrze budynku. Dostęp do budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach –windą osobową z parkingu na tyłach obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na II piętrze – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 16

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 18

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Waryńskiego 32A

Dostęp do budynku dla interesantów i osób na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Zamenhofa 5c

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób z niepełnosprawnościami na wózkach – od strony parkingu, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitariatu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bitwy Białostockiej 2/2

Obiekt składa się z dwóch budynków. Dostęp do budynku Biura Rzeczy Znalezionych dla interesantów przez główne wejście poprzedzone schodami – brak podjazdu i pochylni. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Do drugiego budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami – brak podjazdu i pochylni. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Legionowa 7

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno z nich jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się z tyłu budynku. Dostęp do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze możliwy jest dzięki podjazdowi na schodach. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego w budynku ul. Warszawska 21

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami, które posiadają podjazd od strony ul. Słonimskiej. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 38

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami bez podjazdu. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 3

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone stopniem bez podjazdu. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 6

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kilińskiego. Dostęp do budynku poprzez drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, możliwe do otworzenia przez osobę z niepełnosprawnością przy pomocy drugiej osoby. Dostęp do sali ślubów dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru, wewnątrz sala posiada różnicę poziomów. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Kamienna 17

Do budynku prowadzi wejście poprzedzone schodami posiadającymi pochylnię nie spełniającą standardów dostępności. Dostęp do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Miejski i sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami korytarzem parteru. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 2/2

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście poprzedzone stopniem, a następnie schody bez podjazdu/pochylni prowadzą do pomieszczeń biurowych znajdujących się na wyższych kondygnacjach. W budynku brak windy oraz sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Św. Rocha 3

Liczba wejść: 2 (wejście główne od ul. Krakowskiej oraz wejście od ul. Św. Rocha, służące jako wejście/wyjście awaryjne)

 • Przed wejściem głównym schody i podjazd, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (łamany, złożony z dwóch części).
 • Przed wejściem od ul. św. Rocha stopień, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Brak wind przed wejściami do budynku.

Liczba i opis pomieszczeń: budynek ma 4 kondygnacje, z których każda jest dostępna i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 • W piwnicy znajduje się ogólnodostępny hol, sale szkoleniowe oraz sala do zajęć ruchowych.
 • Na parterze znajdzie się recepcja, pokoje pracowników Centrum Aktywności Społecznej oraz pokoje pracowników punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się ogólnodostępny hol wystawowy, duża sala konferencyjna, sale szkoleniowe oraz kuchnia.
 • Na drugim piętrze znajduje się ogólnodostępny hol, a także kącik malucha oraz sale szkoleniowe i pokoje konsultacyjne.

Na każde z pięter wchodzi się z klatki schodowej przez drzwi z samozamykaczem. Drzwi prowadzące na piętra oraz drzwi do sal umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Wielkość pomieszczeń umożliwia poruszanie się na wózku.

Na każdej z 4 kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Przewijak dla niemowląt znajduje się na drugim piętrze, w jednym z pokojów konsultacji.

Udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących:

W budynku zamontowano/wykonano:

 • listwy kontrastowe na stopniach schodów prowadzących do wejścia oraz na klatkach schodowych,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych i poszczególnych pięter, w formie tabliczek z zapisem w alfabecie Braille’a na poręczach,
 • oznaczenia wyjść ewakuacyjnych za pomocą piktogramów,
 • kontrastowe tabliczki informacyjne na drzwiach, z zapisem funkcjonalności pomieszczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczenia kontrastowe wokół drzwi wewnętrznych, na każdym piętrze,
 • mapy tyflograficzne przedstawiające rzuty poszczególnych pięter z opisem funkcjonalności pomieszczeń,
 • montaż systemu dźwiękowego w windzie.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z urządzenia drukującego Braille’a.

Udogodnienia dla osób głuchych lub słabosłyszących:

W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna. W Centrum Aktywności Społecznej pracują osoby uczęszczające na kurs języka migowego.

Dojazd i komunikacja:

Przystanek komunikacji miejskiej na ul. Lipowej (przystanek nr 211 „Kościół św. Rocha”). Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 7, 10. Odległość przystanku od obiektu wynosi około 140 m. (na trasie jedno przejście dla pieszych z wyspą, sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz jedno przejście bez sygnalizacji).

Przystanek komunikacji miejskiej na ul. Lipowej (przystanek nr 206 „Lipowa/św. Rocha". Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 10. Odległość przystanku od obiektu około 200 m. (na trasie jedno przejście dla pieszych bez sygnalizacji).

Komunikacja specjalna: przewóz osób z niepełnosprawnością obsługiwany przez Białostocką Komunikację Miejską – tel. 85 744 34 04.

Parkowanie: około 30 ogólnodostępnych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania (bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają kartę parkingową), 2 miejsca parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny w strefie płatnego parkowania znajduje się na ul. Krakowskiej, natomiast parking przy budynku znajduje się za szlabanem, tam też dostępne jest jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Białymstoku udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Koordynatorzy dostępności

Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się z Anną Dobrowolską-Cylwik, adres poczty elektronicznej acylwik@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6573.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marzena Andrzejewska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: mandrzejewska@um.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 869 6553.